Aplinkosauga

2022 m. įmonė serfitikuota ISO 14001:2015 standartui. Įmonės veiklai išsikėlėme šiuos aplinkosauginius tikslus:
  • Atitikties teisiniams reikalavimams užtikrinimas
  • Racionalus gamtos išteklių naudojimas
  • Tinkamas atliekų ir pakuočių tvarkymas
Vykdydami veiklą nuolat išlaikome atitiktį teisiniams reikalavimams, sekdami pokyčius visuose susijusiuose teisės aktuose. Skatiname socialiai atsakingą požiūrį darbuotojų ir užsakovų tarpe. Suteikdami profesionalias paslaugas siekiame mažėjančio elektros, vandens, ir kanceliarinio popieriaus sunaudojimo. Svarbu paminėti, jog įmonė savo veikloje taiko antrinio panaudojimo metodą transformatorinei alyvai siekdama pavojingų atliekų susidarymo prevencijos.

Įmonė teisės aktų nustatyta tvarka tvarko veiklos metu susidariusias atliekas:
  • Komunalines atliekas (popierius, plastikas, kombinuotos pakuotės),
  • Susidariusias pavojingasias atliekas (antriniam panaudojimui nebetinkanti techninė alyva, termofikacinis skystis ir jais užterštos šluostės ar kartonas),
  • Panaudoti elementai yra renkami į jiems priskirtą atliekų surinkimo vietą, vėliau išvežami ir priduodami elektronikos platintojiems.
Susidariusių pavojingųjų atliekų kiekis yra apskaitomas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistemoje (GPAIS), vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. patvirtintu įsakymu Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“.